SYSTEEMWIJS
Praktijk voor Gezin & Jeugd

Waarborgen Kwaliteit

Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van de cliënt ten opzichte van artsen, verloskundigen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is onder meer geregeld: recht op informatie, toestemmingsvereiste voor de behandeling, de plicht om een cliëntendossier aan te leggen, de bewaartermijn hiervan (20 jaar), recht op inzage in dit dossier en geheimhouding van cliëntengegevens.


Systeemwijs besteedt veel zorg aan de kwaliteit die we u willen leveren. Om deze kwaliteit te borgen is Systeemwijs aangesloten of ingeschreven bij de volgende beroepsverenigingen en/of kwaliteitskeurmerken:

 


 

Registratienummer 12852

Monique Hof is actief in het sectiebestuur Kinderen en Jeugdigen

 

Registratienummer 104171


 

Registratienummer 170973R

 

Registratienummer 110025117


Registratienummer 17137

Ontevreden?

Mocht u ontevreden zijn over de geboden hulpverlening, dan hoop ik dat u dat met mij wilt bespreken. Lukt het niet om samen de ontevredenheid weg te nemen, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie waar wij als zorgaanbieder bij aangesloten zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze klachtenregeling.


Meldcode

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat o.a. een stappenplan. Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen van een melding.


Agressie

Systeemwijs hanteert een agressieprotocol ter preventie en aanpak van agressie.

 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info